contact us

contact us

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

   * ทราบข่าวสารการสมัครงานครั้งแรกจากที่ใด ?
     

       
1. ตำแหน่งที่สมัคร      
*ตำแหน่ง : 
เงินเดือนที่ต้องการ : 
       
2. ชื่อ - ที่อยู่      
*ชื่อ : 
*นามสกุล : 
*วัน/เดือน/ปี เกิด : 
อายุ : 
เกิดที่อำเภอ :  จังหวัด : 
ส่วนสูง :  น้ำหนัก : 
สัญชาติ :  ศาสนา : 
*ที่อยู่ปัจจุบัน : 
*รหัสไปรษณีย์ : 
*โทรศัพท์ : 
มือถือ 1 :  มือถือ 2 : 
E-mail Address :     
       
*ที่อยู่ปัจจุบัน :  บ้านตนเอง/พ่อแม่ บ้านเช่า/หอพัก บ้านญาติ อื่นๆ
*บัตรประชาชน : 
เขต/อำเภอที่ออกบัตร : 
*วันหมดอายุ : 
   
       
3. สถานภาพสมรส      
* โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ  
ชื่อ - สกุล คู่สมรส :  สถานที่ทำงาน : 
โทรศัพท์ :  จำนวนบุตร :    คน
       
4. ในกรณีฉุกเฉินให้ทางบริษัทติดต่อ    
ชื่อ - สกุล :  ความสัมพันธ์ : 
สถานที่ทำงาน :  โทรศัพท์ : 
ที่อยู่ : 
มือถือ :     
       
5. ราชการทหาร      
  ผ่านการเกณฑ์ทหาร/เรียน ร.ด. ยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  ได้รับยกเว้น
       
6. สถานภาพครอบครัว    
ชื่อ - สกุลบิดา :  ประกอบอาชีพ : 
อายุ :    ปี โทรศัพท์ : 
ชื่อ - สกุลมาดา :  ประกอบอาชีพ : 
อายุ :    ปี โทรศัพท์ : 
บิดา/มารดา :  อยู่ด้วยกัน   อย่า  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
       
7. ประวัติการศึกษาสูงสุด    
 ระดับ ชื่อสถาบัน วุฒิ สาขาวิชา เกรด ปีการศึกษา
ประถมศึกษา : 
มัธยมศึกษา : 
ปวช. : 
ปวส. : 
ปริญญาตรี : 
อื่น ๆ : 
 
       
8. ประวัติการทำงาน      
1. ก่อนล่าสุด สถานที่ทำงาน :     
ตั้งอยู่เลขที่ :     
ตำแหน่ง :  เงินเดือน :    บาท
ลักษณะงาน :     
เริ่มงาน :  สิ้นสุดเมื่อ : 
สาเหตุที่ออก :     
       
2. ล่าสุด สถานที่ทำงาน :     
ตั้งอยู่เลขที่ :     
ตำแหน่ง :  เงินเดือน :    บาท
ลักษณะงาน :     
เริ่มงาน :  สิ้นสุดเมื่อ : 
สาเหตุที่ออก :     
       
9. ความรู้ความสามาถอื่น ๆ      
ภาษาอังกฤษ :   ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
ภาษาอื่น ๆ(ระบุ) : 
   
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน
คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรม ):     
พิมพ์ดีดไทย :  คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ :  คำ/นาที
*ขับรถจักรยานยนต์ :  ได้  ไม่ได้
*ใบขับขี่รถจักรยานยนต์:  มี   ไม่มี
*ขับรถยนต์ :  ได้  ไม่ได้
*ใบขับขี่รถยนต์ :  มี  ไม่มี

*มียานพาหนะ :  มี   ไม่มี

 
*ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ :  ไม่มี   มี         
*ท่านเป็นโรคติดต่อหรือไม่ :  ไม่เป็น   เป็น   
       
*ท่านเคยได้รับโทษอาญาหรือไม่ :  ไม่เคย เคย     
*เดินทางต่างจังหวัด :  ได้  ไม่ได้  ครั้งคราว
 
*ค้างคืนต่างจังหวัด :  ได้  ไม่ได้  ครั้งคราว
 
       
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎภายหลัง ว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ไม่ตรงกัน บริษัทสามารถบอกเลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
       
รูปผู้สมัคร (ถ้ามี) :   
ใช้รูปขนาไม่เกิน 15 KB เป็นไฟล์นามสกุล *.jpg, *.gif
ไฟล์ Resume (ถ้ามี) :   
เป็นไฟล์เอกสาร *.doc ขนาดไม่เกิน 250 KB
       
  รหัสรูปภาพ Loading..  
  กรอกรหัสรูปภาพ :